ru en ua pl de es it fr el tr da cs zh-tw bg ro pt ar eo az be nl hi hr
Kategoria Głównie  

Zapewnienie RF Uzbrojeni w nowoczesną broń i sprzęt wojskowy


2017-09-13 00:00:00

Zapewnienie RF Uzbrojeni w nowoczesną broń i sprzęt wojskowy

Ïëàíîâûå ìåðîïðèÿòèÿ áîåâîé ïîäãîòîâêè âîèíñêèõ ÷ àñòåé è ïîäðàçäåëåíèé Öåíòðà âîéñê áåðåãîâîé îáîðîíû Óêðàèíû ïðîõîäÿò â Êðûìó.

Powiązane artykuły

 30-mm granatnik automatyczny AGS-30
 Nasza obrona jest dziś daleko od standardów radzieckich
 Sierdiukow prawem grozi sprawy karnej
 Czeska pistoletu maszynowego Scorpion EVO 3 A1
 

Strona jest prywatna kolekcja materiałów i jest informacyjnych i edukacyjnych zasobów amator. Wszystkie informacje są uzyskane ze źródeł publicznych. Administracja nie stosuje się do autorstwa tych materiałów. Wszelkie prawa należą do ich właścicieli